NAZIV PROJEKTA:
Integrirani ISO standardi – v3

OPIS PROJEKTA:
Poduzeće se certificiralo po 3 međunarodno priznate norme:

 1. ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem
 2. ISO 47001:2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
 3. ISO 27001:2013 Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti

Uprava poduzeća je poboljšanjem poslovnih procesa (BPI) i uvođenjem sustava upravljanja prema međunarodno priznatim normama značajno poboljšala svoj način poslovanja. Također, nakon certifikacije sustava i redovnim godišnjim nadzornim auditima sustava, organizacija je dobila informacije o operativnom funkcioniranja tih sustava od strane nezavisne akreditirane institucije, te na taj način još efikasnije kontinuirano poboljšala svoj način poslovanja.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom se doprinijelo realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno novim industrijskim postrojenjima i operaterima prijenosnih i distribucijskih sustava omogućilo tehničku i troškovnu optimizaciju koja je smanjila dosadašnju varijabilnu komponentu (potrošnju energenata) investicije. Samim time uz povećanje prihoda za 25% i povećanja prihoda od izvoza, društvo je zaposlilo 4 nova zaposlenika.

Značajke sustava upravljanja okolišem (EMS) prema normi ISO 14001:2015;

Svrha ovog međunarodnog standarda je pružiti organizacijama okvir za zaštitu okoliša i odgovoriti na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društveno-ekonomskim potrebama. Navodi zahtjeve koji omogućuju organizaciji da postigne željene rezultate koje postavlja za svoj sustav upravljanja okolišem.

Sustavni pristup upravljanju okolišem pružio menadžmentu informacije za izgrađivanje dugoročnog uspjeha i stvoriti mogućnosti za doprinos održivom razvoju na način da:

 • razvijanje i provedbu OHS politike i ciljeva,
 • operativne procese, upravljanje rizicima i prilikama,
 • dosljednije poštivanje zakonskih i drugih zahtjeva,
 • utvrđivanje operativnih opasnosti i uklanjanje ili nadziranje kako bi se smanjile mogućnosti za štetne događaje,
 • kolektivnu svijest o riziku,
 • praćenje i mjerenje procesa kroz sudjelovanje djelatnika OHS pitanjima.

Značajke sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) prema normi ISO 27001:2015;
Ova međunarodna norma određuje uvjete za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u kontekstu organizacije. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću čuva povjerljivost, integritet i dostupnost informacija primjenom procesa upravljanja rizicima. Uključuje zahtjeve za procjenu i obradu rizika informacijske sigurnosti prilagođene potrebama organizacije. Važno je da je sustav upravljanja informacijskom sigurnošću dio i integriran s procesima organizacije i cjelokupnom upravljačkom strukturom te da se informacijska sigurnost uzima u obzir pri izradi procesa, informacijskih sustava i kontrola.

Obzirom da su norme komplementarne i u pojedinim svojim poglavljima sadrže iste ili slične zahtjeve, zbog jednostavnosti i bolje operativnosti od zahtjeva ovih triju normi i norme ISO 9001:2015 koju poduzeće već ima implementiranu, formirao se integrirani sustav upravljanja. To je uobičajena praksa i preporuka od svih relevantnih institucija. Osim toga, implementacija integriranog sustava je brža i efikasnija od parcijalne implementacije pojedinačnih sustava upravljanja. Također, certifikacija integriranih sustava je brža i jeftinija od parcijalne certifikacije po svakoj normi zasebno. Pri tome treba napomenuti da integrirani sustav u potpunosti podržava sve zahtjeve od svake norme, te da organizacija u konačnici ima potpuno implementirane sustave upravljanja kao i kada bi bili parcijalno uvedeni, a certifikacijske kuće potvrđuju sukladnost sustava s normama izdavanjem certifikata za svaki sustav upravljanja posebno.

Sve norme sustava upravljanja temelje se na procesnom pristupu, te je reinženjering poslovnih procesa vrlo poželjan temelj za daljnja poboljšanja poslovanja putem implementacije ISO normi iz područja sustava upravljanja (ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001).

U okviru projekta poduzeće je uz pomoć odabrane konzultantske kuće implementiralo zahtjeve međunarodnih normi u svoje poslovne procese. Da bi se osigurala čim kvalitetnija i uspješnija implementacija, postavili su se kriteriji koje su konzultanti zadovoljili. Odredio se detaljan plan provođenja svih aktivnosti projekta, uspostavile su se metode upravljanja projektom i kontinuirano praćenje izvedbe projekta.

Poduzeće je postavilo jasnu organizacijsku strukturu projekta i na osnovu zadanih zahtjeva postavlo je svoj projektni tim. Za upoznavanje sa zahtjevima normi, poduzeće je nabavilo norme i poslalo određene djelatnike (ključne osobe za provođenje projekta) na dodatne edukacije za svaku pojedinu normu.

Uspješnost implementacije zahtjeva normi provjerilo se na certifikacijskom auditu od strane akreditirane certifikacijske kuće. Da bi se osigurala čim kvalitetnija provjera, poduzeće je odabir certifikacijske kuće napravilo između prvoklasnih certifikacijskih kuća prisutnih na tržištu.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja okolišem, sigurnosti i zdravljem, te informacijskom sigurnošću prema međunarodnim normama ISO 14001:2015, ISO45001:2018 i ISO 27001:2013, da bi se minimalizirali ili potpuno otklonili navedeni problemi.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 187.115,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 101.042,10 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 31.01.2020. do 31.12.2020. godine

KONTAKT OSOBA:
Eduard Nothig, direktor
Mail: eduard.nothig@aeroteh.hr

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA:
Investicijsko ulaganje u proizvodnju i komercijalizaciju inovativnog proizvoda društva AEROTEH u S3 područjima

OPIS PROJEKTA:
Projekt društva Aeroteh d.o.o. ima za cilj provesti ulaganja u jačanje i inovaciju proizvodnog procesa, a sve u cilju pokretanja proizvodnje i komercijalizacije inovativne energetske opreme za koju se očekuje da bude učinkovita, daljinski kontrolirana i da nadzire te upravlja energetskom infrastrukturom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno novim industrijskim postrojenjima i operaterima prijenosnih i distribucijskih sustava omogućiti tehničku i troškovnu optimizaciju koja će smanjiti dosadašnju varijabilnu komponentu (potrošnju energenata) investicije. Samim time uz povećanje prihoda za 25% i povećanja prihoda od izvoza, društvo planira zaposliti minimalno 4 nova zaposlenika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 8.184.909,56 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 3.231.829,78 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 01.07.2020. do 01.03.2022. godine

KONTAKT OSOBA:
Eduard Nothig, direktor
Mail: eduard.nothig@aeroteh.hr

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tvrtka Aeroteh d.o.o. uz pomoć bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova provodi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Konsolidacija IT infrastructure I unaprjeđenje procesa tvrtke Aeroteh d.o.o.“.

Kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Aeroteh će implementacijom novih, nadogradnjom i optimizacijom postojećih IT sustava povećati produktivnost procesa izrade energetskih i elektrokomandnih ormara, olakšati će se servisiranje, održavanje i programiranje složenih sustava, povećat će se sigurnost arhiviranih podataka. Sve navedeno će doprinijeti većoj stabilnosti sustava i otvoriti mogućnost za proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i mogućnost razvoja inovacija koje su trenutno u fazi planiranja.

Projektom će se uvesti nova IKT rješenja koja će integrirati i optimizirati sve poslovne procese te povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Aeroteh d.o.o.

Projektne aktivnosti su:

 1. Nabava EPLAN softwarea – ili jednakovrijedno
 2. Nabava TIA portal laptopa – ili jednakovrijedno
 3. Nabava backup rješenja
 4. Nadogradnja Sharepointa
 5. Nabava ERP-a

Ukupna vrijednost projekta iznosi 511.389,46 HRK, od čega je 265.922,11 HRK iznos koji sufinancira EU. Projekt je započeo 15.11.2019. godine i planirani datum završetka je 15.04.2020.

U slučaju da želite saznati više informacija o projektu, kontaktirajte nas na aeroteh@aeroteh.hr ili posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr.